Onze troeven

Onze school is gelegen in het landelijke Ursel. De school is omgeven door groen. De school heeft ook een moestuin waarin vooral het 5e leerjaar onder begeleiding van juf Hilde aan de slag gaat. De groenten die daar gekweekt worden gaan mee op bosklas, waar ons Anneke ze verwerkt tot heerlijke duurzame gerechten.

Naast de 2 grote speelplaatsen beschikken de leerlingen ook over een grote speelweide die er gekomen is mede dankzij de inwoners van Ursel. Zij kochten 1 vierkante meter landbouwgrond voor de school. Ook heeft de school een kippenren waar de kleutertjes eitjes gaan rapen.

Groen betekent echter niet alleen de landelijke omgeving waarin de school zich bevindt. We kiezen voor groen en trachten die keuze dan ook consequent te vertalen in duurzame ideeën. De school neemt zo deel aan het project Meetjeslands Klimaatscholen dat via een technisch en pedagogisch luik tracht mee te bouwen aan een schonere leefomgeving.

 

 

De Sint-Medardusbasisschool wordt terecht "Onze School" genoemd. Onze School heeft immers een sterke band met het dorp: leerlingen, ouders en inwoners van Ursel. Wanneer de school een evenement organiseert, kunnen we rekenen op de hulp van ouders en vrienden uit Ursel.

Naast een ouderraad heeft de school ook een vriendengroep. Deze bestaat uit grootouders en inwoners van Ursel die de school bijstaan op heel uiteenlopende vlakken zoals lezen in groepjes, begeleiding van uitstappen, de organisatie van evenementen en klusjes rondom de school. Meer informatie hierover vindt u bij "Onze partners".

Een sterke band met leerlingen, ouders en vrienden vraagt een warme omgang waarbij de uniciteit van elk kind, elke ouder wordt gerespecteerd en zelfs gewaardeerd.

 

Onze School stapte in 2016 in in een traject "Onderwijs Slim Organiseren" onder begeleiding van de pedagogische begeleidingsdienst van de Broeders van Liefde. Via dit netwerk wordt nagedacht over eigentijds kwaliteitsvol onderwijs en de wijze waarop dit kan vertaald worden naar de schoolorganisatie.

Hoe kunnen we de talenten van leerlingen laten ontwikkelen? Hoe kunnen we zo beter inspelen op wat onze leerlingen echt nodig hebben? Hoe gaan we om met de gevolgen van het M-Decreet? Het zijn voorbeelden van vragen die, doorheen verschillende werksessies en in overleg met hele schoolteam, een schooleigen antwoord krijgen.

Dit schooljaar start Onze School zo met de opstart van 3 teams waarbij de leerkrachten inzetten op samenwerking om de talenten en de ervaring van leraren in te zetten ten voordele van elkaar en van een grotere groep leerlingen.

Vervolgens was Onze School gedurende 2 jaren proeftuinschool voor het vernieuwde leerplanconcept "Zin in leren, zin in leven!" dat tussen 1 september 2018 en 1 september 2020 in alle katholieke scholen zijn intrede maakt. Onze School is dan ook dit schooljaar volledig overgestapt op het vernieuwde leerplan.

Meer info over het nieuwe leerplan vindt u op http://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/

 

 

Vlakbij de lerarenkamer is er een multifunctionele ruimte die tijdens de middagpauze wordt gebruikt als slaapklasje voor peutertjes die nog nood hebben aan een middagdut. De juffen stoppen de kleutertjes in bed en zij worden gewekt door de kinderverzorgster.

 

De arbeidsmarkt schreeuwt om technisch geschoold personeel. Secundaire scholen integreren STEM, Science - Technology - Engineering - Mathematics, in hun aanbod om jongeren warm te maken voor een technische opleiding in het secundair onderwijs en hogescholen.

Ook wij kunnen als basisschool, die vraag niet negeren. In Onze School focussen we op techniek als voorloper van STEM.

De school maakt dan ook bewust uren vrij voor een techniekleerkracht die doorheen de verschillende leerjaren een groeiend aanbod techniekactiviteiten uitwerkt. Voor de kleuterafdeling betekent dit dat juf Martine Sierens via de hoekenwerking "ontdekhoeken" zal integreren in de lopende thema's.

Vanaf het 1e tot en met het 6e leerjaar wordt er per thema een workshop techniek voorzien. Dit betekent dat onze "technojuf" om de 3 weken in elke klas komt met een aanbod techniek/STEM.

 

Kwaliteitsvol onderwijs is een onderwijs waarbij in de eerste plaats aandacht is voor het welbevinden van elk kind. Welbevinden is immers een absolute noodzaak om alle aspecten binnen de brede ontwikkeling kansen tot groei te geven.

Daarnaast denken we samen volop na over de vaardigheden, de attitudes en de kennis die onze leerlingen nodig hebben om de volgende stap succesvol te maken.

Via een doelgerichte en betekenisvolle aanpak trachten we de leerlingen te motiveren, bevorderen we de ontwikkeling van talenten en bereiden we hen voor op de complexe wereld van morgen.

Dit doen we steeds met aandacht voor de uniciteit van elk kind. Waar nodig wordt er gedifferentieerd en voorzien we een aanpak op maat in combinatie met ondersteunende maatregelen. Dit gebeurt steeds in overleg met de leerling, ouders en CLB

 

Als school zijn we er voorstander van om niet te wachten tot het 5e leerjaar om een aanbod vreemde talen in de klas te voorzien. We hebben enerzijds een drietalig land dat maakt dat onze leerlingen later op professioneel vlak baat zullen hebben bij de kennis van meerdere talen.

Anderzijds is het jonge kind als een spons als het gaat om het verwerven van een nieuwe taal. Die kans om leerlingen reeds op vroege leeftijd de juiste uitspraak en wat woordenschat op speelse wijze bij te brengen, willen we dan ook niet laten liggen.

Bij de jongste kleuters gaat het om activiteiten "talensensibilisering". Dit betekent dat onze jongste kleuters in contact komen met verschillende talen waardoor ze bewust worden van het bestaan van meerdere talen.

Vanaf de 2e, 3e kleuterklas starten we met taalinitiatie Frans. Dit is steeds op speelse wijze, zijnde via liedjes, versjes, filmpjes en spelletjes. De handpoppen Pistache en Vanille komen wekelijks met juf Martine mee en leren de leerlingen een aardig mondje Frans.

 

 

In 2012 nam Onze School haar intrek in een mooi nieuw gebouw met overdekte kleuterspeelruimte, 2 aparte speelplaatsen voor kleuter en lager, gezellige refter en mooie gymzaal.

Elke klas in de lagere afdeling beschikt over een interactief digitaal bord. Dit laat de leerkracht toe aanschouwelijk te werken. Ook voor de kleuterafdeling is een digitaal bord voorzien in de kleuterspeelzaal.

Daarbovenop investeert de school volop in ipads waarmee de leerlingen in groepjes of individueel aan de slag gaan binnen de lessen. Ze leren omgaan met educatieve toepassingen, leren hun weg kennen in het enorme informatieaanbod en ontdekken ook de gevaren van onder andere sociale media.

Naast digitale leermiddelen kiezen we ook voor eigentijdse methodes. Zo gingen we nog maar net van start met de nieuwe wiskunde methode 'Wiskanjers' die volop inzet op een gedifferentieerde aanpak. Voor godsdienst werken we vanaf dit schooljaar met de actuele godsdienstmethode "Sterren aan de hemel".

 

Zowel in het kleuter als in het lager wordt thematisch gewerkt. In een thema organiseren de leerkrachten regelmatig uitstappen. Wat we zelf zien of kunnen beleven, onthouden we immers zoveel beter.

De maximumfactuur wordt uiteraard gerespecteerd. Dankzij de ondersteuning van "de vrienden van de school" slagen we erin heel wat uitstappen te organiseren. Zij staan immers heel vaak mee in voor de begeleiding bij uitstappen. Vanaf het 4e leerjaar wordt al vaker met de fiets op uitstap gegaan. Ondertussen oefenen we volop het vaardig fietsen in reële contexten.

Daarnaast gaan zowel het 4e, 5e als 6e leerjaar op een meerdaagse uitstap. Het 4e leerjaar gaat naar Gent op stadsklassen voor 3 dagen. Het 5e leerjaar gaat op bosklassen in het Leen. Het 6e leerjaar gaat voor 5 dagen op scheepvaartklassen naar de Haven van Antwerpen.