Onze partners

 

CLB-werking via 4 teams:

Aan iedere school is één onthaalmedewerker verbonden die elke nieuwe vraag beluistert. De verschillende onthaalmedewerkers vormen samen het onthaalteam van het CLB. Voor onze school is de onthaalmedewerker Lisa Lecluyse. Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks met haar contact opnemen via bovenstaande gegevens. Ines Vanderlinden is de CLB-arts waarbij u terecht kan voor medische vragen.

Afhankelijk van de vraag
- neemt de onthaalmedewerker dit verder op
- geeft de onthaalmedewerker de vraag door naar een medewerker van het traject team van het CLB
- verwijst de onthaalmedewerker door naar externe hulpverleners.

In het trajectteam zitten medewerkers vanuit verschillende disciplines : artsen, maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het onthaalteam worden doorgegeven.
De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 werkdomeinen:
• gedrag en opvoeding
• gezondheid
• leren en studeren
• studie- en schoolkeuze

In het medisch team verzorgen artsen en verpleegkundigen samen de medische onderzoeken en nemen ze vragen op rond besmettelijke ziekten.

Als de school wenst dat het CLB een leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met de leerling en/of de ouders. Indien dit om een of andere reden niet is gebeurd, beperkt de CLB-medewerker zich tot een 1ste gesprek. Na dit gesprek beslist de leerling (indien 12 jaar of ouder) of de ouders (indien jonger dan 12 jaar) of er nog verdere gesprekken volgen.

 

Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen. School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de medische onderzoeken (+ vaccinaties) en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het CLB houdt wel rekening met de schoolorganisatie.

Het horizonteam van het CLB is verantwoordelijk voor de infoavonden en de klassikale infomomenten over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden gedurende de schoolloopbaan.

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school. Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.

Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen. Behalve aan het schoolpersoneel, mogen het CLB en de CLB-medewerkers geen gegevens uit het dossier aan derden bezorgen. Dit kan enkel op verzoek of mits schriftelijke toestemming van de leerling en/of de ouders. Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren. Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind.

 

 

Dankzij de vrienden van de school wordt heel wat mogelijk... van fantastische schoolfeesten, een ruimer aanbod uitstappen met degelijke begeleiding tot extra ondersteuning in en rond de klas. Voel je je ook aangesproken tot het leven op school? Heb je zin om de school te ondersteunen bij wat jij zelf graag doet?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met de school via Isabelle.tanghe@op-weg.net of 09 334 86 40. Iedereen met een hart voor de school is welkom om een handje toe te steken. Daartegenover staat een nieuwe fijne vriendengroep en festiviteiten waarop alle vrienden worden uitgenodigd.

Doel:
- oma’s, opa’s van de schoolkinderen, maar ook vrienden van de school samen brengen
- om steun te verlenen aan de school op momenten dat de ouders vaak niet beschikbaar zijn
- drie keer per jaar samen komen om enerzijds te plannen wat er komt en anderzijds te bekijken hoe het was.

Vaste activiteiten: startkriebels, grootouderfeest, kersthappening, receptie eerste communie en vormsel, schoolfeest

Facultatieve activiteiten:
- begeleiden van uitstappen in klasverband (fietstochten, autovervoer, …)
- helpen bij projecten die uitgewerkt worden op school: zwerfvuilactie, fietsencontrole, ...
- klusjes in en rond de school

Verzekering
Als de school organiseert, zijn de helpende ‘vrienden van de Urselse school’ altijd verzekerd. Dat wordt doorgegeven aan de verzekering ! Er is een bijkomende wetgeving rond de vrijwilligers:

De school heeft de schoolpolis uitgebreid tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij de maatschappij FORTIS.
Tevens heeft de school de FORTIS polis arbeidsongevallen uitgebreid tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten.

Bedanking vrienden

 

 

 

 

 

 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Leden van de schoolraad:

Ouderraad: Thienpont Mark, Danny Pauwels

Lokale gemeenschap: Antoine Slock (vrienden), Marie-Christine Lefevre (vrienden)

Pedagogische raad: Isabelle Rysman, Mira Bastiaen

Voorzitter: Mark Thienpont

Verslaggever: Danny Pauwels

Schoolbestuur: Isabelle Tanghe als directie van de school